1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Programu Finansowego Ekspert Gazownictwa, zwanego dalej PROGRAMEM jest Grupa Weba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Paczkowie przy ul. Poznańskiej 5, 62-021 Paczkowo k/Poznania, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320877, zwana dalej ORGANIZATOREM.

  2. PROGRAM organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  3. Wszelkie informacje dotyczące PROGRAMU będą publikowane na stronie firmowej ORGANIZATORA: http://www.weba.com.pl/karty, zwanej dalej STRONĄ i uznaje się je za skutecznie dostarczone do UCZESTNIKÓW PROGRAMU.

  4. PROGRAM przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców działających jako: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka jawna albo spółka prawa handlowego, zwanych dalej UCZESTNIKAMI.

 

 1. Czas trwania PROGRAMU

  1. Okres obowiązywania PROGRAMU nie jest oznaczony.

  2. ORGANIZATOR może w dowolnym momencie ogłosić jego zakończenie bez konieczności podania przyczyny. Ogłoszenie nastąpi co najmniej 30 dni przed datą zakończenia PROGRAMU.

  3. ORGANIZATOR zapewni UCZESTNIKOM wykorzystanie zgromadzonych na karcie środków jeszcze przez okres 3 miesięcy po zakończeniu PROGRAMU.

 

 1. Uczestnictwo w Programie

  1. Aby zarejestrować się w PROGRAMIE, UCZESTNIK nabywa plastikową skrzynkę gazową, opatrzoną w ofercie handlowej ORGANIZATORA jednym z następujących indeksów: 06-30-0570-2..., 06-30-0570-5….. Skrzynki te są oznaczone na kartonowym opakowaniu informacją o PROGRAMIE.

  2. Wraz ze skrzynkami, o których mowa w pkt. 3.1. UCZESTNIK otrzymuje kartę płatniczą.

  3. UCZESTNIK rejestruje się do PROGRAMU na STRONIE, wypełniając wszystkie wymagane elementy formularza rejestracji, w tym numer karty płatniczej znajdującej się w nabytej skrzynce.

  4. Dany UCZESTNIK może zarejestrować się tylko raz i zgłosić podczas rejestracji tylko jedną kartę płatniczą. Jeżeli UCZESTNIK nabył więcej skrzynek niż jedna i posiada więcej kart płatniczych, to zgłasza tylko jedną kartę, a pozostałe niszczy. Docelowo UCZESTNIK posługuje się tylko jedną, zgłoszoną przy rejestracji, kartą płatniczą.

  5. Rejestrując się, UCZESTNIK akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz oświadcza, że jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Przyjmuje również do wiadomości, że ciąży na nim obowiązek zaksięgowania korzyści uzyskanych z tytułu udziału w PROGRAMIE po stronie przychodów w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

 

 1. Doładowania karty płatniczej

  1. UCZESTNIK po zarejestrowaniu wprowadza na STRONIE kod promocyjny, który znajduje się na karcie zdrapce dołączonej do wybranych produktów z oferty ORGANIZATORA.

  2. ORGANIZATOR w ciągu 14 dni zasili kartę płatniczą UCZESTNIKA kwotą stanowiącą iloczyn ilości kodów i wartości doładowania przypisanej każdemu z kodów.

  3. Przed zasileniem karty płatniczej Organizator uprawniony jest do weryfikacji kodów zgłoszonych na STRONIE .

  4. ORGANIZATOR nie pobiera żadnej dodatkowej opłaty za wydanie karty płatniczej ani za jej zasilenie.

  5. Na STRONIE znajduje się informacja, jakie produkty z oferty ORGANIZATORA są aktualnie objęte PROGRAMEM i jaka jest kwota doładowania kodów znajdujących się przy tych produktach.

  6. UCZESTNIK może sprawdzić na STRONIE po zalogowaniu ilość zgromadzonych przez siebie na karcie płatniczej środków pieniężnych.

 

 1. Zasady używania karty bonus

  1. Zasady użytkowania kart płatniczych uzyskanych w ramach PROGRAMU są określone przez Bonus Systems Polska S.A. 03-821 Warszawa, ul Żupnicza 17 w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  2. W zakresie, o którym mowa w pkt. 13.1. odpowiedzialność spoczywa na Bonus Systems Polska S.A.

 

 1. Odpowiedzialność Organizatora

  1. Odpowiedzialność ORGANIZATORA ograniczona jest wzglądem UCZESTNIKA do wysokości wartości nagrody.

  2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z prawdą wypełnienie formularza rejestracyjnego na STRONIE.

  3. ORGANIZATOR w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych UCZESTNIKÓW, wynikających z przychodu uzyskanego w ramach PROGRAMU.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

  1. ORGANIZATOR zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje UCZESTNIKÓW dotyczące przebiegu PROGRAMU, złożone w formie e-maila wysłanego na adres karty@weba.com.pl.

  2. Reklamacja powinna zawierać dane UCZESTNIKA (nazwa firmy, imię i nazwisko, NIP, adres pocztowy), dokładny opis przyczyny reklamacji.

  3. ORGANIZATOR rozpatrzy Reklamacje w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia.

  4. Decyzja ORGANIZATORA w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. UCZESTNIK o decyzji ORGANIZATORA zostanie powiadomiony w formie e-maila, wysłanego na adres, z którego została wysłana reklamacja i takie doręczenie uznaje się za skuteczne.

 

 1. Postanowienia końcowe

  1. UCZESTNIK może zrezygnować z udziału w PROGRAMIE. W tym celu powinien przesłać ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji i odesłać na adres ORGANIZATORA kartę płatniczą.

  2. UCZESTNIK może zostać wyłączony przez ORGANIZATORA z udziału w PROGRAMIE w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez UCZESTNIKÓW. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona wyłącznie na STRONIE.

  4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z PROGRAMEM będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.

  5. Prawa i obowiązki ORGANIZATORA i UCZESTNIKÓW określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

  6. W czasie trwania PROGRAMU niniejszy Regulamin jest dostępny dla UCZESTNIKÓW na STRONIE.

 

 

Załącznik nr do regulaminu Programu Finansowego Ekspert Gazownictwa.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu Transakcji dokonywanych przy użyciu Przedpłaconych Kart Płatniczych wydawanych przez Bank Handlowy w Warszawie, udostępnianych Użytkownikom przez Bonus Systems Polska S.A. na zlecenie Klienta Regulamin określa wzajemne uprawnienia i obowiązki Użytkownika oraz Bonus Systems Polska S.A., jak również uprawnienia i obowiązki w stosunku do Użytkownika wydawcy karty – Banku Handlowego w Warszawie, dokonującego, na rzecz Bonus Systems Polska S.A., wszelkich rozliczeń za pomocą instrumentów opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Autoryzacja - zgoda Banku na dokonanie Transakcji przy użyciu Karty.

Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 16, wydawca Kart;

Bonus – Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żupniczej 17, udostępniającą Użytkownikom przedpłacone karty płatnicze;

Karta - Przedpłacona Karta Płatnicza typu VISA wydana przez Bank udostępniana przez Bonus będąca kartą bezimienną z lub bez PIN;

Klient - przedsiębiorca lub instytucja, na którego zlecenie Karty Bonus zostały przekazane Użytkownikowi.

Limit Indywidualny Karty – kwota, do której honorowane są Transakcje przeprowadzane przy użyciu Karty.

Transakcja – dokonanie zapłaty przy użyciu Karty u akceptantów oznaczonych emblematem Visa Electron, w tym również na odległość (np. w Internecie);

Opłata transakcyjna - jednorazowa opłata, pobierana przez Bank z Karty podczas procesu autoryzacji transakcji płatniczej, obniżająca Indywidualny Limit Karty o w/w opłatę. Dotyczy wyłącznie kart z opcją opłaty transakcyjnej

PIN – poufny kod identyfikacyjny przydzielony Użytkownikowi do Karty, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika. Numer PIN jest dostarczany w specjalnej kopercie z zachowaniem wymogów poufności, tzn. w sposób uniemożliwiający poznanie numeru przez osoby trzecie. Dotyczy wyłącznie kart z opcją PIN

System Visa - międzynarodowy system obsługi transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem Visa;

Terminal POS - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi Karty dokonywanie Transakcji płatniczych.

Użytkownik - osoba fizyczna, której wydana została Karta, która jest upoważniona do dokonywania Transakcji przy użyciu Przedpłaconej Karty Płatniczej udostępnionej przez Bonus, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Visa - międzynarodowa organizacja zrzeszająca instytucje wydające karty płatnicze Visa oraz obsługujące Transakcje dokonywane przy użyciu tych kart;

Zastrzeżenie - unieważnienie Karty w systemie kartowym Banku i w Visa, na wniosek Użytkownika lub Bonus bądź na skutek decyzji Banku.

§ 3

1. Karta służy do realizowania Transakcji w ramach ograniczonej sieci dostawców usług (wyłączenia w zależności od rodzaju karty).

2. Użytkownik przy dokonywaniu Transakcji może korzystać z urządzeń akceptujących karty Visa w szczególności z terminala POS lub Internetu oraz z bankomatów (dotyczy kart z funkcją wypłaty z bankomatu).

 

§ 4

Użytkownikiem Karty może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Bonus Systems Polska S.A. 03-821 Warszawa, ul Żupnicza 17 tel. 22 575 07 77, fax 22 575 07 78 www.bonussystems.pl; bonus@bonussystems.pl Kapitał Akcyjny 8 617 380 PLN w pełni opłacony, Zarząd: Adam Kompowski Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000136922; NIP 522 26 55 307 Laureat nagrody Teraz Polska Najlepszy Partner w Biznesie Finansista Roku Bursztynowa Karta Podarunkowa

 

II. Postanowienia wstępne i wydanie Karty

§ 5

1. Bank jest właścicielem wydanej Karty.

2. Wydane przez Bank i udostępnione przez Bonus Karty przekazuje Użytkownikom Klient.

3. Bank nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Klienta z Bonus lub Użytkownika z Klientem będącego przesłanką wydania Karty.

4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie spory lub roszczenia wynikające z użytkowania Karty, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Klienta.

 

§ 6

1. Użytkownik jest upoważniony do dysponowania środkami udostępnionymi przy użyciu Karty do wysokości Limitu Indywidualnego Karty.

2. W przypadku braku odmiennej umownej regulacji, realizacja rozliczeń za pomocą Karty dokonywana jest pod warunkiem udostępnienia przez Klienta środków niezbędnych do dokonania rozliczenia.

3. Dla pojedynczej operacji z użyciem Przedpłaconej Karty Płatniczej obowiązuje limit jednej operacji w wysokości 3000 (słownie: trzy tysiące) złotych.

 

 

§ 7

1. Karta wydana Użytkownikowi jest nieaktywna.

2. Aktywowanie Karty jest równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika Karty Regulaminu, z którego treścią uprzednio się zapoznał oraz akceptacją jego postanowień. Z tą chwilą skuteczne stają się wszelkie oświadczenia Użytkownika Karty zawarte w treści Regulaminu.

 

§ 8

1. Karta powinna być podpisana przez jej Użytkownika niezwłocznie po jej otrzymaniu.

2. Bonus oraz Bank nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę dokonania Transakcji przy użyciu nie podpisanej Karty.

3. Bonus oraz Bank nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę dokonania Transakcji potwierdzanej na dowodzie dokonania Transakcji podpisem niezgodnym z umieszczonym na Karcie.

 

§ 9

Karta przyznawana jest wyłącznie Użytkownikowi Karty i nie może zostać przekazana innej osobie. W okresie ważności karty Użytkownik jest wyłącznym dysponentem środków związanych z kartą. Bonus oraz Bank nie ponoszą odpowiedzialności za skutki przekazania Karty osobom trzecim.

 

III. Użytkowanie Karty

§ 10

1. Karta powinna być użytkowana w sposób i w celach zgodnych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą o Elektronicznych Instrumentach Płatniczych.

2. W przypadku użytkowania Karty przez Użytkownika w sposób niezgodny z przepisami oraz Regulaminem Karta może zostać zablokowana przez Bonus lub Bank

§ 11

1. Transakcje dokonywane przy użyciu Karty realizowane są w złotych polskich (PLN). W sytuacji realizacji Transakcji poza granicami Polski (w przypadku kart z opcją transakcji zagranicznych), Bank przelicza kwotę wyrażoną w walucie rozliczeniowej na złote polskie po kursie sprzedaży w dniu rozliczenia Transakcji. W zależności od rodzaju karty walutami rozliczeniowymi mogą być także: EUR, USD lub inna waluta rozliczeniowa w której rozliczana jest karta specjalna.

2. Każda dokonana Transakcja obniża Limit Indywidualny Karty o wartość tejże Transakcji. W przypadku kart z opcją opłaty transakcyjnej Limit Indywidualny Karty obniżany jest również o wartość opłaty transakcyjnej w wysokości do 0,00 zł.

3. Bonus nie dokonuje na rzecz Użytkownika wypłat ani jakichkolwiek przelewów na inne konta lub karty kwot wynikających z niewykorzystanego Indywidualnego Limitu Karty.

4. Opłata za wypłatę gotówki (dotyczy karty z opcją wypłat z bankomatów) wynosi do 3% wypłacanych środków każdorazowo we wszystkich bankomatach, na terenie Polski. Bonus zastrzega sobie możliwość wprowadzenia minimalnej kwoty 6 zł. opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.

Bonus Systems Polska S.A. 03-821 Warszawa, ul Żupnicza 17 tel. 22 575 07 77, fax 22 575 07 78 www.bonussystems.pl; bonus@bonussystems.pl Kapitał Akcyjny 8 617 380 PLN w pełni opłacony, Zarząd: Adam Kompowski Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000136922; NIP 522 26 55 307 Laureat nagrody Teraz Polska Najlepszy Partner w Biznesie Finansista Roku Bursztynowa Karta Podarunkowa

§ 12

1. Termin ważności Karty podany jest na awersie Karty.

2. Karta jest ważna od pierwszego dnia miesiąca (Valid From) do ostatniego dnia miesiąca (Valid Thru) podanego na Karcie.

3. Karta może być używana w okresie ważności podanym na Karcie lub do czasu jej unieważnienia w Systemie Visa

4. Użytkownik Karty jest zobowiązany do jej zniszczenia po upływie terminu ważności, w sposób uniemożliwiający jej wykorzystanie oraz odczytanie danych zawartych na Karcie. Za skutki niedopełnienia tego obowiązku odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

IV. Postępowanie w przypadku utraty lub uszkodzenia Karty oraz reklamacje

§ 13

1. Użytkownik Karty zobowiązany jest do:

 

- przechowywania Karty oraz ochrony PIN (dotyczy karty z opcją PIN), z zachowaniem należytej staranności;

- nieprzechowywania Karty razem z numerem PIN (dotyczy karty z opcją PIN);

- nie udostępniania Karty oraz/lub PIN osobom nieuprawnionym;

- zabezpieczenia Karty przed utratą, kradzieżą oraz zniszczeniem;

- używania Karty zgodnie z jej przeznaczeniem;

- przechowywania dokumentów związanych z Transakcjami i udostępniania ich Bankowi w celu udokumentowania ewentualnych reklamacji.

§ 14

1. W przypadku utraty, kradzieży lub ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie do Banku do Zespołu Obsługi Kart Biznes, celem jej Zastrzeżenia. Numer telefonu podany jest na rewersie Karty.

2. Zespół Obsługi Kart Biznes przyjmuje zgłoszenia Użytkowników całą dobę, siedem dni w tygodniu. Bank potwierdza przyjęcie zgłoszenia przez telefoniczne potwierdzenie.

3. Ze względów bezpieczeństwa, numer Karty nie powinien być podawany osobom trzecim w celach innych niż dokonywanie Transakcji lub zgłoszenie utraty Karty.

4. Niezwłoczne zgłoszenie oznacza okres 48 godzin od momentu utraty, kradzieży lub ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej.

5. Bonus oraz Bank nie ponoszą odpowiedzialności za Transakcje dokonane za pomocą Karty do momentu jej skutecznego Zastrzeżenia w Banku.

6. Bonus oraz Bank nie ponoszą odpowiedzialności za Transakcje dokonane za pomocą Karty Zastrzeżonej, jeżeli zostały one dokonane przez Użytkownika lub jeżeli doszło do nich z winy umyślnej Użytkownika

7. Użytkownika obciążają Transakcje dokonane przez osoby, którym udostępnił Kartę.

8. Bonus oraz Bank nie ponoszą odpowiedzialności za Transakcje, do których doszło z winy Użytkownika, a w szczególności gdy Użytkownik nie dopełnił obowiązków opisanych w Regulaminie.

 

§ 15

1. Użytkownik Karty może uzyskać informacje o stanie rachunku Karty oraz zgłaszać reklamacje Transakcji dokonanych przy jej użyciu dzwoniąc pod udostępniony przez Bank numer telefonu, podany na rewersie Karty.

2. Zgłoszenie reklamacji Transakcji dokonanej przy użyciu Karty lub reklamacji naliczonej opłaty lub prowizji, wymaga formy pisemnej. Do podpisanej własnoręcznie reklamacji Użytkownik dołącza wszelkie dokumenty uzasadniające złożenie reklamacji.

3. Bank uznaje rachunek kwotą reklamowanej Transakcji lub naliczonej opłaty lub prowizji jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

4. Przyjęta reklamacja jest rozpatrywana w trybie i terminach zgodnych z regulacjami VISA.

5. Reklamacje mogą być składane w związku z niesłusznym obciążeniem rachunku Karty kwotą Transakcji nieprzeprowadzonej po Zastrzeżeniu Karty.

6. Wszystkie rozmowy z Zespołem Obsługi Kart Biznes w Banku, również te, o których mowa w §14 pod numerem telefonicznym udostępnionym przez Bank będą archiwizowane przy użyciu magnetycznego nośnika informacji lub jakiegokolwiek innego nośnika, który Bank uzna za słuszny do dokonania archiwizacji. Użytkownik w celu dokonania jego identyfikacji, jest zobowiązany odpowiedzieć na pytania zadane przez pracownika Banku.

Bonus Systems Polska S.A. 03-821 Warszawa, ul Żupnicza 17 tel. 22 575 07 77, fax 22 575 07 78 www.bonussystems.pl; bonus@bonussystems.pl Kapitał Akcyjny 8 617 380 PLN w pełni opłacony, Zarząd: Adam Kompowski Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000136922; NIP 522 26 55 307 Laureat nagrody Teraz Polska Najlepszy Partner w Biznesie Finansista Roku Bursztynowa Karta Podarunkowa